Carta de Serveis i de compromís

     

Compromís del Servei de Control i Comptabilitat amb la qualitat

El Servei de Control i Comptabilitat vol expressar el seu compromís amb la qualitat i amb un estil de treball diferent orientat a l’usuari.

Es compromet a:

 1. Incorporar les noves tecnologies a la gestió.
 2. Vetllar per l’eficàcia i l’eficiència dels recursos econòmics.
 3. Oferir informació pública a tots els grups d’interès
 4. Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

La cap del Servei de Control i Comptabilitat considera necessària la implicació de tot el personal del servei i es compromet a implantar les mesures necessàries per dur-ho a terme.

 

1. Presentació

Dades generals 

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei de Control i Comptabilitat 
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • M. Pilar Blanco
  • pilar.blanco@uib.es
  • Telèfon: 971 17 29 22
  • Fax: 971 17 28 69
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores
  • Juliol, agost i fins al dia 15 de setembre: de 9:30 a 13:30 hores
  • Períodes no lectius de Nadal i Pasqua: de 9:30 a 13:30 hores 
 • Pàgina web

Missió, visió i valors

Missió

El Servei de Control i Comptabilitat té la missió de comprovar la gestió del pressupost de despeses de la UIB que realitzen les àrees administratives, descentralitzades; justificar econòmicament els projectes d’investigació i elaborar la informació financera de l’estat dels comptes anuals.

Visió

Aconseguir una gestió dinàmica i flexible amb garanties del compliment de la legalitat i implantar un sistema de gestió de qualitat que ajudi a millorar la gestió del Servei.

Valors

El nostre servei es basa en els següents principis:

 • Formació i reciclatge.
 • Claredat/transparència
 • Professionalitat
 • Participació
 • Disponibilitat
 • Millora contínua
 • Capacitat de reacció.

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

 1. Comprovació de la justificació de les despeses que es gestionen a les àrees descentralitzades: correspondència de la naturalesa de la despesa amb la classificació econòmica del pressupost, adequació de la despesa a la normativa i justificació documental. Comptabilització de la despesa i imposts associats: IVA e IRPF.
 2. Liquidació dels imposts i declaracions a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
 3. Justificació econòmica dels projectes d’investigació. Aquesta funció no es delimita a la simple justificació dels estats econòmics de la partida corresponent. El Servei comprova que les despeses es justifiquen documentalment i corresponen a la naturalesa de les despeses subvencionables, s’atenen les visites de control que es duguin a terme i es recull tota la documentació de la resta de serveis implicats per a la comprovació a càrrec de l’òrgan de control (Servei de Pressupost i Tresoreria; Servei de Nòmines i Seguretat Social; Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura i Oficina de Suport a la Recerca).
 4. Elaboració de la part financera dels comptes anuals: conciliacions amb els proveïdors, comprovació de l’inventari amb el Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura.

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei de Control i Comptabilitat té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer per qualsevol dels canals següents:
  • Presencial, directament fent servir el formulari existent al Servei.
  • Mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web del Servei.
 • Atenció personalitzada de la cap del Servei amb una petició prèvia en línia <pilar.blanco@uib.es> o per telèfon a Esperança Pascual (971 17 34 28).

4. Mesures d’esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2014