Funcions i objectius

El Servei de Control i Comptabilitat és un Servei general adscrit a la Gerència de la Universitat. 

Té com a principals funcions la gestió de la comptabilitat del pressupost de despeses, la gestió fiscal i tributària, la comptabilitat financera i el control de l'execució i la justificació econòmica dels diferents projectes d'investigació que es realitzen a la UIB.

Els objectius generals són:

  • Fiscalització i control dels actes i documents comptables del pressupost de despeses.
  • Control i seguiment de l'execució del pressupost de despeses en els aspectes econòmic, funcional i d'analítica.
  • Control de tercers.
  • La gestió tributària. Liquidacions dels imposts IVA, IRPF i IRNR
  • Elaboració dels comptes anuals i de la memòria econòmica, en la part patrimonial.
  • Seguiment i control (juntament amb el Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura) de l'inventari de la UIB.
  • Fiscalització i control de les despeses relacionades amb els projectes d'investigació.
  • Elaboració de l'estat dels comptes justificatius dels diferents projectes d'investigació que es gestionen a la UIB.